Ningbo Haihong Xintang วิศวกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และได้ประสบความสำเร็จภายใต้การแนะนำของทีมงานเป็นเจ้าของของมัน

ผังกระบวนการ