Ningbo Haihong Xintang Mechanical Co.,Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และประสบความสำเร็จภายใต้การแนะนำของทีมเจ้าของ

การไหลของกระบวนการ