ទីក្រុងនីងបូ Haihong Xintang យន្តខូអិលធីឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1994 និងមានវិបុលភាពក្រោមការណែនាំរបស់ក្រុមភាពជាម្ចាស់របស់ខ្លួន។

លំហូរ​ដំណើរ​ការ