නිංෙබෝ Haihong සින්ටැං යාන්ත්රික කම්පැනි ලිමිටඩ්, 1994 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එහි අයිතිය කණ්ඩායමේ මග පෙන්වීම යටතේ හැකි වී තිබෙනවා.

නිෂ්පාදන කියාවලිය