کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

مردم، جمعی، حذف کنید

مردم

کارها را با افراد مناسب درست انجام دهید.

دستگاه

دستگاه

از قابلیت فرآیند تجهیزات اطمینان حاصل کنید.

مواد

مواد

کنترل دقیق مواد اولیه

روش-عمومی1

روش

کارها را با روش کار درست انجام دهید.

تست

تست

هر محصول با استانداردهای کیفیت بالا برای اطمینان از عملکرد آزمایش می شود

مدیریت محیط زیستی

محیط

کنترل عوامل محیطی موثر بر ویژگی های کیفی و ایمنی و سلامت کارکنان.