தர கட்டுப்பாடு

தர கட்டுப்பாடு

மக்கள், கூட்டு, நீக்கு

மக்கள்

சரியான நபர்களுடன் விஷயங்களைச் சரியாகச் செய்யுங்கள்.

இயந்திரம்

இயந்திரம்

உபகரணங்களின் செயல்முறை திறனை உறுதிப்படுத்தவும்.

பொருள்

பொருள்

மூலப்பொருட்களின் கடுமையான கட்டுப்பாடு

முறை-பொது1

முறை

சரியான செயல்பாட்டு முறையுடன் விஷயங்களைச் சரியாகச் செய்யுங்கள்.

சோதனை

சோதனை

ஒவ்வொரு தயாரிப்பும் விளைச்சலை உறுதி செய்வதற்காக உயர்தர தரத்திற்கு சோதிக்கப்படுகிறது

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை

சுற்றுச்சூழல்

தர பண்புகள் மற்றும் பணியாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளை கட்டுப்படுத்தவும்.